Borlänge kommun

Attefallshus och friggebod

En friggebod är en fristående komplementbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter. Den kräver varken bygglov eller anmälan och måste byggas i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Du får även bygga ett eller flera så kallade Attefallshus på sammanlagt maximalt 30 kvadratmeter. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan. Från och med 1 mars gäller nya regler för Attefallshus.

Ett Attefallshus kräver anmälan

Guide - Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats.

Från och med den 1 mars 2020 utökas den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus från 25,0 kvadratmeter till 30,0 kvadratmeter. Observera att utökningen till 30,0 kvadratmeter endast gäller Attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Det ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 kvadratmeter.

Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

Om du uppför Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Attefallshus får dock inte byggas närmare tomtgränsen mot en gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Medgivande från granne ordnar du själv, vi rekommenderar att du får det skriftligt. En kopia på medgivandet ska lämnas in tillsammans med anmälan. Om du vill uppföra Attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter så är det bygglovspliktigt.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler.

Boverket - allmänt om Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket - frågor och svar om Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Friggebod

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus som sammanlagt inte får vara större än 15 kvadratmeter. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter mätt från marken.

Du får inte bygga en friggebod närmare tomtgränsen är 4,5 meter, om inte din granne samtycker till det. Medgivande från granne ordnar du själv, vi rekommenderar att du får det skriftligt. Friggebodar får inte byggas närmare tomtgränsen mot en gata eller allmän plats än 4,5 meter. Om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter så är den bygglovspliktig.

Tänk på att all mark har en ägare och att byggnaderna ändå måste uppfylla vissa tekniska krav enligt Boverkets byggregler, till exempel för brandskydd.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler.

Boverket - Allmänt om friggebodar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.