Borlänge kommuns logotyp

Handläggning av bygglov

Handläggning av ditt ärende

Handläggning av ärendet

Ärenden inkomna föregående vecka fördelas normalt ut varje måndag  till en bygglovshandläggare. Därefter granskas ditt ärende, och om komplettering behövs skickas ett föreläggande om komplettering. Detta sker inom tre veckor från att ni lämnade in ansökan/anmälan.  

När alla handlingar har kommit in och ansökan är komplett, påbörjas handläggningen av ärendet.  

Vid ett lovärende tas beslut i ditt ärende tas inom 10 veckor från att ärendet bedöms vara komplett.  

Vid ett anmälningsärende tas beslut i ditt ärende tas inom 4 veckor från att ditt ärende bedöms vara komplett.  

Om du har frågor kring ett pågående ärende får du gärna kontakta handläggarna på kommunen via e-post: kommun@borlange.se 

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och inrikes tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. 

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas. 

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar bygg- och kartkontoret dig till ett tekniskt samrådsmöte. Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte. 

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen. 

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas. 

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då föreskriver lagen att en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt plan- och bygglagen, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. 

Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. 

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Med på samrådet är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. 

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked. 

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. 

Du får inte flytta in innan du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift. 

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får du ett så kallat "interimistiskt slutbesked".