Borlänge kommun

När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss bygglovhandläggare.

Generellt kan man säga att du vanligtvis behöver lov för att:

 • bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • göra en tillbyggnad
 • inreda eller använda byggnaden/lokalen för ett annat ändamål än det som byggnaden/lokalen senast använts för
 • sätta upp skyltar
 • riva en byggnad eller en del av en byggnad
 • ändra en tomts utseende, t ex schakta bort eller fylla på jord

Anmälningsplikt gäller åtgärder som inte kräver bygglov (krävs bygg- eller rivningslov så krävs ingen separat anmälan), exempelvis:

 • Rivning av byggnad utanför detaljplan, dock ej komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbrukets behov.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation.
 • Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp.
 • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilda bevarandevärden som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Information från Boverket - Får jag bygga? Pdf, 621.4 kB, öppnas i nytt fönster.