Borlänge kommun

Frågor och svar om bygglov

Behöver jag bygglov för...

...hårdgjord yta?

Nej, men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten.

...pool?

Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa. För pooltak under 1,2 meters höjd över medelmarknivån krävs ej bygglov. Pooltak närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs alltid bygglov.  Tänk på säkerheten och anordna poolskydd. Läs mer på Boverkets hemsida: Boverket Länk till annan webbplats.

...att fälla träd?

Ofta krävs inte marklov för att få fälla träd. Kontakta byggavdelningen om du är osäker vad som gäller för din fastighet. I de fall en ansökan om marklov krävs vill vi ha en situationsplan där trädet som du vill fälla är markerat. Beskriv vad det är för slags träd (tall, ek etc.) och en motivering varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats med t.ex. färgade band. Skicka gärna med fotografi på trädet.

...att få sätta upp solceller?

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kräver alltid bygglov eller anmälan.

...att få sätta upp parabolantenn?

Om parabolen har en större diameter än 1,1 meter och/eller är gemensam för flera lägenheter eller fastigheter krävs lov, annars inte.

...att få sätta upp markiser?

Nej, inte för rörliga/infällbara markiser. Men, flera bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har egna regler om form och färg. Kontakta din styrelse för att få veta vad som gäller i ditt fall.

...en ventilationsanläggning?

Nej, men du behöver göra en anmälan.

...att byta kulör på fasad?

Nej, normalt behövs inte bygglov om du byter kulör på ett en- eller tvåbostadshus (om det inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt). Särskilda bestämmelser om kulörer och färgtyp kan dock finnas i detaljplan eller områdesbestämmelser. I t.ex. stadsdelen Bergslagsbyn är fasadändring bygglovpliktig. För omfärgning av flerbostadshus krävs lov.

...för vatten och avlopp?

Det behövs inget bygglov för att din fastighet ska anslutas till kommunalt va, men du behöver göra en anmälan.

...fönsterbyte?

Vid fönsterbyten där fasadens utseende ändras väsentligt och fastigheten ligger inom detaljplanerat område krävs det bygglov. Särskilda regler gäller för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ändring av byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantag från bygglovsplikt för vissa fasadändringar finns för en- och tvåbostadshus. Vissa detaljplaner kan dock innehålla bestämmelser om utökad bygglovsplikt för fönsterbyte m.m.

Innan du ansöker om lov

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga på eller dela din fastighet. Förhandsbesked kräver utredning och ett myndighetsbeslut. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt. Ett förhandsbesked är giltigt i två (2) år från beslutsdatum. 

Vad är ett villkorsbesked?

Du kan be kommunen om ett villkorsbesked innan du ansöker om lov. Genom ett villkorsbesked kan du t.ex. få veta om den tänkta åtgärden är ett betrakta som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att byggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden. Det kan därför vara viktigt att veta om byggnadsnämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte. Kommunen är dock inte bunden av villkorsbeskedet.

Hur mycket får jag bygga på min tomt?

En detaljplan eller områdesbestämmelser reglerar hur mycket och hur du får bygga. Ibland finns även fastighetsplaner. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet – kontakta byggavdelningens handläggare. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare!

Vad regleras i planbestämmelser?

Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, t.ex. för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta Servicecenter tel 0243-74 000. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. När du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare!

Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan?

Alla ansökningar ska vara skriftliga och lämnas in i ett exemplar till Plan- och byggkontoret. Med ditt beslut får du sedan tillbaka en kopia på de handlingar som ligger till grund för beslutet. En ansökan innehåller normalt:

 • ansökningsblankett
 • uppgift om kontrollansvarig
 • planritningar
 • fasader
 • sektioner
 • måttsatt situationsplan
 • markplaneringsritning

Vilka handlingar ska lämnas till kommunen vid en anmälan?

En omgång av följande handlingar ska skickas till Plan- och byggkontorett:

 • Anmälan (blankett), inklusive uppgift om kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Ritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsdokumentation
 • Eventuell energiberäkning
 • Eventuell fuktsäkerhetsprojektering

Får man bygga i tomtgräns?

Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 meter om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen, brandkrav och att byggnadstraditionen i området bevaras.

Uthus kan ofta placeras närmare tomtgräns än huvudbyggnader. Tänk på att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning. Som princip gäller att uthus ska placeras minst 1,5 meter från gräns för att klara detta.

Om det du vill bygga ligger närmare tomtgräns än 4.5 meter och kräver bygglov kommer kommunen att kontakta berörda sakägare för synpunkter. Med andra ord behöver du som sökande inte göra detta själv.

Vad är ”fackmannamässiga” ritningar?

Ritningarna till en bygglovansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, t.ex. välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintlig vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition.

Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

 • Ritade med linjal
 • måttsatta
 • skalenliga
 • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering).

Hur definierar man en våning?

Inom detaljplanelagt område regleras vanligtvis hur många våningar byggnader får ha. Det är skillnad på våning, vind och källare. För att utrymmet ska räknas som vind och inte som våning får taket luta maximalt 45 grader och från bjälklagets översida till den punkt där fasaden möter utsidan på taket får det inte vara mer än 0,7 meter. För källare gäller att det ska vara maximalt 1,5 meter från överkant av bjälklag till markens medelmarknivå. Detta står i Plan- och byggförordningen.

När du har ansökt

Vem är sakägare?

Med sakägare menas i vanliga fall tomtgränsgrannar ("lagfarna ägare") och grannar på andra sidan gatan. Vid bygglovsansökningar för större objekt kan sakägarkretsen vara större.

Under handläggningen av bygglov är kommunen skyldig att ge sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på ett bygglov när en ansökan strider mot detaljplanen eller när det gäller större åtgärder utanför planlagt område.

Vem beslutar om bygglov?

Enligt plan- och bygglagen är det byggnadsnämnden som fattar beslut om bygglov. Tjänstemännen på bygglovenheten fattar beslut om bygglov i ärenden på uppdrag nämnden. Det kallas beslut på delegation. I Borlänge kommun fattas det beslut på delegation i drygt 90 procent av ärendena.