Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Friggebod och Attefallshus

En friggebod är en fristående komplementbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter, som varken kräver bygglov eller anmälan och den måste byggas i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, även bygga ett eller flera så kallade Attefallshus på sammanlagt maximalt 25 kvadratmeter. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, för att få ett startbesked.

Ett Attefallshus kräver anmälan

Guide - Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Till e-tjänst- och blankettportalen

Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

Om du uppför Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Attefallshus får dock inte byggas närmare tomtgränsen mot en gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Medgivande från granne ordnar du själv, vi rekommenderar att du får det skriftligt. En kopia på medgivandet ska lämnas in tillsammans med anmälan. Om du vill uppföra Attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter så är det bygglovspliktigt.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler.

Huset får användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker.

Boverkets byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder, EKS, ska följas. 

Friggebod

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus som sammanlagt inte får vara större än 15 kvadratmeter. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter mätt från marken.

Du får inte bygga en friggebod närmare tomtgränsen är 4,5 meter, om inte din granne samtycker till det. Medgivande från granne ordnar du själv, vi rekommenderar att du får det skriftligt. Friggebodar får inte byggas närmare tomtgränsen mot en gata eller allmän plats än 4,5 meter. Om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter så är den bygglovspliktig.

Tänk på att all mark har en ägare och att byggnaderna ändå måste uppfylla vissa tekniska krav enligt Boverkets byggregler, till exempel för brandskydd.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler.

Sidan senast uppdaterad