Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga altan, veranda eller balkong

Steg 3 av 6

Bilagor som behövs i din ansökan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett eller fackmannamässigt utförd kommer vi att be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår exempelritning. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Exempelritning tillbyggnad inglasad altan Pdf, 146.2 kB.

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om (ange vilken skala som används): 

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Den nya verandan, altanen eller balkongen med mått gällande  avstånd till fastighetsgränser.

Planritning

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:

 • Nya väggar som markeras (skrafferade)
 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Markera väggar som eventuellt rivs eller ändras
 • Den nya verandan, altanen eller balkongen

Sektionsritning

Sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Skorsten (om kamin ska installeras)
 • Byggnadens höjd

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje. Redovisning av marksektioner ut till tomtgräns.
 • Redovisa fasader i samtliga väderstreck som påverkas av sökt åtgärd.
 • Ny marknivå med en heldragen linje.
 • Markplanering

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Anmälan om kontrollansvarig

Om ansökan eller anmälan görs via blankett ska även en blankett för "Anmälan om kontrollansvarig" lämnas in. Behövs ej om ansökan görs via e-tjänst.

Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens

Om även strandskydd söks för åtgärden så görs den separat.

Till steg 4 av 6 - Handläggning