Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga bostadshus eller fritidshus

Steg 3 av 7

Bilagor som behövs i din ansökan 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår exempelritning. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla. 

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

Situationsplan

På en nybyggnadskarta som underlag i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 ska du rita in: 

 • Nya byggnader eller tillbyggnader - måttsättning ska ske med minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
 • Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss
 • Byggnadens entré markeras med en pil
 • Eventuella murar eller plank ska också ritas in
 • Infarter och utfarter till fastigheten 
 • Parkeringsplatser
 • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
 • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp 

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge.

Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats!

Planritning

En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum etc. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. 

Sammanfattning: Planritningen är en måttsatt ritning över det våningsplan som berörs, den ska var i skala 1:100 och innehålla uppgifter om: 

 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Nya väggar
 • Väggar som rivs

Sektionsritning

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entrén. Sektionsritningen ska vara i skala1:100 och visa: 

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
 • Skorsten (om det ska installeras)
 • Byggnadens höjd

Fasadritning

Fasadritningen ska visa husets fasader från alla väderstreck i skala 1:100. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet) materialval och kulörer (NCS-kod). Ange väderstreck på för fasaderna. 

Sammanfattning: Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa: 

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 • Ange materialval och kulörer (NCS-kod)
 • Ange mått i skala 1:100

Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan)

Du kan beställa en nybyggnadskarta via pappersblankett i den här guidens sista steg. Är du osäker på vad som gäller för dig, hör av dig till Servicecenter. 

Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om det krävs en kontrollansvarig till ditt projekt ska du bifoga intyg på den kontrollansvariges certifiering.

Är du osäker om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte kan du höra av dig till Servicecenter.

Anmälan om kontrollansvarig

Om anmälan görs via blankett ska även en blankett för "Anmälan om kontrollansvarig" lämnas in. Behövs ej om ansökan görs via e-tjänst.

Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens

Om du även måste ansöka om strandskyddsdispens ska du, förutom de bilagor som beskrivs ovan, även bifoga en skrivelse som beskriver av vilken anledning du ska göra byggnationen. Bifoga fotografier över tänkt plats/område.

Till steg 4 av 7 - Övriga tillstånd