Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga flerbostadshus

Steg 2 av 8

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan försenas eftersom du kommer att behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dom fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp.

En certifierad kontrollansvarig krävs när man ska uppföra nybyggnad av flerbostadshus. 

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd /byggnation förrän du fått ett startbesked från Plan- och byggkontoret. Du får inte heller ta åtgärden i bruk/flytta in förrän du har fått ett slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Plan- och byggkontoret, enligt plan-och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan det även krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Strandskyddsdispens söker du separat i en egen ansökan. Läs mer i guiden "Söka strandskyddsdispens".

Till steg 3 av 8 - Förberedelser