Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga flerbostadshus

Steg 4 av 8

Bilagor som behövs i din ansökan 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår Exempelritning. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla. 

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan)

Du kan beställa en nybyggnadskarta via pappersblankett i den här guidens sista steg. Är du osäker på vad som gäller för dig, hör av dig till Servicecenter som vidarebefordrar dig till Bygg- och kartkontoret.

Situationsplan

Ska skickas in med en nybyggnadskarta som underlag och vara skalenlig. På situationsplanen ska det anges:

 • Nya byggnader ska vara måttsatta så de är låsta på situationsplanen. Avstånd till fastighetsgräns anges där måttet är 4,5 m eller mindre . Tillbyggnader ska vara tydligt måttsatta till befintlig byggnad och fastighetsgräns.
 • Förslag till sockelhöjd (FSH) alternativt färdigt golv (FG) ska vara angivet. Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss Byggnadens entré markeras med en pil
 • Infarter och utfarter till fastigheten ska vara illustrerade (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)  Även körytor på fastigheten ska illustreras på situationsplanen
 • Parkeringsplats/er ska inritas. Parkeringstalet/norm för Borlänge ska användas.
 • Skicka gärna med illustrationer, perspektiv datorrenderingar av förslaget och omgivningen
 • Oljeavskiljare ska ritas in om en sådan krävs för verksamheten

Markplaneringsritning

 • Redovisa höjd vid entreér, angöring in- och utfarter och ur tillgänglighets-synpunkt relevant markbeläggning. Redovisa även avfallshantering, parkeringsmöjligheter parkeringar, eventuella murar, markens lutning och trädplantering. 
 • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor.
 • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp.

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge. 

Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats! 

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten. Planritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om: 

 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Nya väggar
 • Väggar som rivs 

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Måttsätt ritningen och visa byggnadshöjder, rumshöjder  Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa: 

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (FSH) alternativt färdigt golv (FG)Skorsten
 • Byggnadens höjd 

Fasadritning

Alla fasader ska redovisas, redovisa nya plushöjder samt nya befintliga marknivåer (som ska mötas). Ändras marknivån vid fastighetsgräns ska anslutningen till grannfastighetens nivå redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet) fasadritning ska vara i skala 1:100 och visa: 

 • Befintlig marknivå med en streckad linjeNy marknivå med en heldragen linje
 • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns 

Detaljritning

Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för gestaltningen exempelvis räcken, fönster portar, balkonger och materialmöten i fasad. 

Material och kulörbeskrivning

Redogör vilken material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer ska anges i NCS, RAL eller motsvarande. Det underlättar hanteringen om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer. 

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om det krävs en kontrollansvarig till ditt projekt ska du bifoga intyg på den kontrollansvariges certifiering.

Till steg 5 av  8 - Övriga tillstånd