Borlänge kommuns logotyp

Bygga industri eller verkstad

Start 1 av 7

Inledning

I den här guiden går vi igenom vad du behöver tänka på om du ska bygga en industri- eller verkstadsbyggnad.

Reglerna och krav på lov kan vara olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Oavsett var fastigheten ligger så krävs det bygglov för att uppföra nya byggnader eller göra tillbyggnader på befintliga byggnader. 

Inom detaljplanerat område

En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende, användning och placering. Kontakta bygglovenheten om du vill veta hur detaljplanen ser ut för just ditt område. 

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med översiktsplanen och lokala förutsättningar på platsen. 

Handläggningsavgift

Handläggningsavgiftens storlek beror på många olika faktorer, såsom husets storlek, typ av hus etc. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period. 

Till steg 2 av 7 - Förberedelser