Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga industri eller verkstad...

Steg 2 av 7

Förberedelser

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp. 

En certifierad kontrollansvarig krävs i de flesta fall när man ska utföra en åtgärd som kräver ett lov. Kontaktabygglovenheten om du är osäker på om din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte. Vid nybyggnad skakraven i Boverkets byggregler uppfyllas. 

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett Startbesked från Bygg- ochmiljönämnden. Du får inte heller ta åtgärden i bruk/börja använda byggnaden förrän du har fått ett

Slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut enbyggsanktionsavgift som du måste betala. 

På din fastighet kan det finnas förorenade massor. Om så är fallet är du skyldig att anmäla detta till miljökontoret. Det kan vara kända föroreningar eller upptäckas i samband med schaktningsarbeten vid byggnationen. 

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan det även krävas en strandskyddsdispens föråtgärden. Läs mer under guidning för strandskyddsdispenser. 

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av nedanståendeanordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden. 

Det kan krävas tillstånd beroende på vilkenverksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till servicecenter i ett tidigt skede så får du informationom vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Tillstånd kan krävas för exempelvis: hantering av brandfarlig vara, kemiska produkter, processindustrier m.m.

Till steg 3 av 7 - Bilagor