Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga komplementbyggnad

Steg 3 av 7

Bilagor som behövs i din ansökan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett eller fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt exempelritningar nedan, där kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Exempelritning carport/förråd Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning carport/förråd öppen Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning garage Pdf, 128.4 kB.

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan:

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om: 

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Befintliga byggnader.
 • Nya byggnader eller tillbyggnader med avstånd till fastighetsgränser.
 • Eventuella bryggor.
 • Höjdkurvor.
 • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp.
 • Infarter och utfarter för eventuell slambil. 

Planritning

 • Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehållauppgifter om:
 • Byggnadens yttermått.
 • Byggnadens rumsindelning.
 • Nya väggar.
 • Väggar som rivs. 

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd.
 • Takvinkel.
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG).
 • Skorsten.
 • Byggnadens höjd.

Fasadritning 

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

Befintlig marknivå med en streckad linje. Ny marknivå med en heldragen linje.
Markplanering. 

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls.

(Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall)

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Till kontrollplan

Anmälan om kontrollansvarig

Om anmälan görs via blankett ska även en blankett för "Anmälan om kontrollansvarig" lämnas in. Behövs ej om ansökan görs via e-tjänst.

Till steg 4 av 7 - Övriga tillstånd