Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga staket, mur eller plank

Steg 3 av 6 - Bilagor

Bilagor som behövs i din ansökan 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett eller fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan.

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan: 

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:

  • Planket/staketet/muren med avstånd till fastighetsgränser
  • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
  • Fastighetsbeteckning.
  • Befintliga byggnader
  • Höjdkurvor

Sektionsritning

En sektionsritning visar höjd och djup i skala 1:100. 

Ritning mur/staket /plank

Ritningarna ska vara i skala 1:100 och visa:

  • Befintlig marknivå med en streckad linje.
  • Ny marknivå med en heldragen linje. 

Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Vid strandskyddsdispens

Om du även måste ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation ska du, förutom de bilagor som beskrivs ovan, även bifoga en skrivelse som beskriver av vilken anledning du ska göra byggnationen. Bifoga gärna även fotografier över platsen där du tänkt bygga. Mer information om strandskydd hittar du i den här guidens sista steg.

Till steg 4 av 6 - Handläggning