Borlänge kommun

Bygga stall

Steg 1 av 4

Inledning

I den här guiden går vi igenom vad du ska tänka på om du vill bygga ett stall. Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Oavsett var du bor så krävs det ett bygglov för att uppföra byggnader eller göra tillbyggnader av befintliga byggnader.

Inom detaljplanerat område

En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas. För att få uppföra djurstall inom ett detaljplanerat område bör detaljplanen medge detta. Kontakta Plan- och byggkontoret via Servicecenter om du vill veta hur detaljplanen ser ut för just ditt område.

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med översiktsplanen och lokala förutsättningar på platsen. Hänsyn ska tas till faktorer såsom områdets karaktär, tidigare djurhållning, antalet djur, gödselhantering, topografi, eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse och förhärskande vindriktning. Tillräckliga skyddsavstånd mellan djur och bostadshus på annans fastighet ska hållas och krav på betesareal och gödselhantering ställs. Förprövning från Länsstyrelsen kan komma att krävas beroende på antalet planerade djur, se Länsstyrelsens hemsida.

Handläggningsavgift

Handläggningsavgiftens storlek beror på många olika faktorer, såsom husets storlek, typ av hus etc. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av 4 - Förberedelser