Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga stall

Steg 2 av 4

Förberedelser

Tänk på 

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

En certifierad kontrollansvarig krävs i vissa fall när man ska utföra en åtgärd som kräver ett lov. Kontakta Bygg- och kartkontoret om du är osäker på om din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte.

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett startbesked från Plan- och byggkontoret. Du får inte heller ta åtgärden i bruk/använda byggnaden förrän du har fått ett slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och kartkontoret, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala. Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan det även krävas en strandskyddsdispens föråtgärden. Läs mer under guidning för strandskyddsdispenser.

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av nedanstående anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem till Miljökontoret samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

  • Djurhållning.
  • Egen avloppsanläggning.
  • Kommunalt vatten och avlopp.
  • Torr toalettlösning eller latrinkompost.
  • Värmepumpanläggning

Om byggnaden ska användas till annat än stall kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede så berättar vi vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Till steg 3 av 4 - Bilagor