Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga stall

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Situationsplan

På en nybyggnadskarta som underlag i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, ska du rita in:

 • Nya byggnader/anläggningar - måttsättning ska ske med minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns tillbyggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser. (Koordinatförteckning i SWEREF 99 18 00 går också bra om det saknas närliggande gränser)
 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
 • Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss
 • Infarter och utfarter till fastigheten (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)Byggnadens entré markeras med en pil
 • Eventuell hagmark redovisad med storlek
 • Eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera
 • Parkeringsplatser
 • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
 • Placering av eventuell avloppsanläggning samt placering av eventuell gödselplatta.

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge.

Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats!

Planritning

I skala 1:100 med uppgifter om:

 • Yttermått
 • Rumsindelning

Sektionsritning

I skala 1:100 med uppgift om:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd
 • Skorsten (1 m ovanför takbeläggning, dock över nock)
 • Byggnadshöjd

Fasadritning

I skala 1:100 med uppgifter om:

 • Marknivå - befintliga (streckad linje)
 • Marknivå - ny (heldragen linje)

Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Anmälan om kontrollansvarig

Om anmälan görs via blankett ska även en blankett för "Anmälan om kontrollansvarig" lämnas in. Behövs ej om ansökan görs via e-tjänst. 

Till steg 4 av 4 - Ansökan