Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga större byggnader

Steg 2 av 7

Förberedelser

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan försenas eftersom du kommer att behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

En certifierad kontrollansvarig krävs när man ska uppföra nybyggnad av flerbostadshus. 

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du fått ett startbesked från bygg- och kartkontoret. Du får inte heller ta åtgärden i bruk/flytta in förrän du har fått ett slutbesked. Om dessa regler inte följs ska bygg- och kartkontoret, enligt plan-och bygglagen , ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan det även krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Strandskyddsdispens söker du separat i en egen ansökan. Läs mer under guide strandskydd. 

Andra tillstånd du kan behöva 

Om du i samband med din tänkta åtgärd /byggnation även ska utföra någon av nedanstående anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dom samtidigt med ansökan om lov till andra instanser.

Det kan vara ansökan om avloppsledning, kommunalt vatten och avlopp.

Bilagor som behövs i din ansökan 

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. 

Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

Anlita en kontrollansvarig

Under projektets gång behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till kommunens servicecenter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för bygg- och kartkontorets slutbesked. 

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Du ska även ange uppgifter om den kontrollansvariga i din ansökan. 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från Plan- och byggkontoret via en pappersblankett. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan. Beställningen kan du göra i den här guidens sista steg. 

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Du kan göra din ansökan om strandskyddsdispens via e-tjänst eller på pappersblankett samtidigt som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till servicecenter. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. 

Till steg 3 av 7 - Bilagor