Borlänge kommuns logotyp

3 Glasa in altan, veranda eller balkong

Steg 3 av 6

Bilagor som behövs i din ansökan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett eller fackmannamässigt utförd kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår exempelritning.

Exempelritning inglasad altan Pdf, 146.2 kB.

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

I din ansökan ska följande bilagor bifogas:

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Den nya inglasningen, verandan, balkong med avstånd till fastighetsgränser

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehållauppgifter om:

 • Nya väggar
 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Väggar som eventuellt rivs

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa: 

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Skorsten, om sådan ska installeras
 • Byggnadens höjd

Fasadritning 

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 • Redovisa fasader i samtliga väderstreck som påverkas av sökt åtgärd

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar.

Kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls.

(Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall)

Till kontrollplan

Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Ansökan om strandskyddsdispens

Om du även måste ansöka om strandskyddsdispens behöver du göra en separat ansökan. Du kan ansöka om strandskyddsdispens via vår e-tjänst eller via pappersblankett. Ansökningarna kommer att handläggas separat. Läs mer i vår guide om att söka strandskyddsdispens.

Till steg 4 av 6 - Handläggning