Borlänge kommuns logotyp

2 Måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial

Steg 2 av 4

Förberedelser

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan.

Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett startbesked från Plan- och byggkontoret samt att bygglovet vunnit laga kraft. Om denna regel inte följs ska Plan- och byggkontoret, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala. 

Till steg 3 av 4 - Bilagor