Borlänge kommun

3 Måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas: 

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om aktuell byggnad.

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 med uppgifter om ändrade material och färger.

Material och kulörbeskrivning

Redogör vilket material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer ska anges i NCS, RAL eller motsvarande. Det underlättar hanteringen om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer.

Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Till steg 4 av 4 - Ansökan