Borlänge kommuns logotyp

2 Söka förhandsbesked

Steg 2 av 4

Förberedelser

Tänk på

Om du får ett positivt förhandsbesked är det inte ett tidigt medgivande/lov till en byggnadsåtgärd eller godkännande att utföra avloppsanläggning. Du måste alltid ansöka om bygglov och avloppsanläggning i vanlig ordning. Förhandsbeskedet är bindande för kommunen vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Om den aktuella platsen ligger inom 100 meter från sjö eller annat vatten eller vattendrag så måste även en ansökan om strandskyddsdispens skickas in. En dispens från strandskyddet är en förutsättning för att få bygga på aktuell plats i strandskyddat område. 

Till steg 3 av 4 - Bilagor