Borlänge kommuns logotyp

3 Söka förhandsbesked

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med uppgift om:

  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
  • Farbar väg och uppställningsplats för exempelvis renhållningsfordon *)

*) För att sophämtning och slamtömning ska kunna utföras på en fastighet ställs det krav på transportvägen fram till fastigheten och uppställningsplats/vändmöjlighet för renhållningsfordon vid fastigheten. 

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering). 

Till steg 4 av  4 - Ansökan