Borlänge kommuns logotyp

4 Söka Strandskyddsdispens

Steg 4 av 7

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

  • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Till steg 5 av 7 - LIS-område