Borlänge kommun

Förvanskningsförbudet

Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd. Dessa får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas.

För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Det kan vara byggnader som:

  • är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal
  • ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor
  • har haft betydelse för utvecklingen ur historisk, arkitektonisk, kulturhistorisk eller teknisk synpunkt.

Kommunen kan ha pekat ut särskilt värdefull bebyggelse i områdesbestämmelser, detaljplaner, byggnadsinventeringar eller andra typer av dokument. Förvanskningsförbudet är dock knutet till bebyggelsens värden och gäller oberoende av om ett utpekande har skett i förväg eller inte.

Mer om förvanskningsförbudet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.