Dela sidan på sociala medier

Skydd enligt olika lagstiftningar

Skydd enligt Plan- och bygglagen

En kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas vanligen genom Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med ett formellt skydd i form av skydds- eller varsamhetsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelse.

Skydd enligt Kulturmiljölagen

Ett fåtal byggnader, som anses ha synnerligen höga kulturhistoriska värden, kan skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Skyddet grundar sig på Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Även kyrkor, begravningsplatser och fornlämningar skyddas särskilt i Kulturmiljölagen. I Borlänge kommun finns två byggnadsminnen, Industriskolan i Hushagen och Rommehedslägret.

Skydd enligt Miljöbalken

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) kan man peka ut områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, till exempel kulturmiljövård. Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets historia från stenålder till nutid. I Borlänge kommun finns 7 riksintresseområden för kulturmiljö, till exempel Bergslagsbyn, Hushagen, Sör Amsberg och Torsångsbygden.

Sidan senast uppdaterad