Borlänge kommuns logotyp

Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du oftast ansöka om rivningslov eller göra en anmälan om att byggnaden ska rivas.

Rivningslov eller anmälan

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad som ligger inom planlagt område eller där områdesbestämmelser gäller, krävs ett rivningslov. Utanför dessa områden räcker det oftast att du gör en anmälan istället.

Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, som till exempel komplementbyggnader och ekonomibyggnader.

Syftet med rivningslov och anmälan är att kommunen ska göra en bedömning om byggnaden bör bevaras och för att få bort farligt avfall ur kretsloppet.

Olika skäl till att viss bebyggelse bör bevaras kan till exempel vara:

  • Historiska.
  • Kulturhistoriska.
  • Miljömässiga.
  • Konstnärliga.

Det kan också vara så att byggnaden behövs för bostadsförsörjningen.

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Avfallet måste tas omhand på rätt sätt

Innan du får riva byggnaden måste du göra en inventering av vilket avfall som uppstår. Särskilt viktigt är det att inventera det farliga avfallet (ex. lysrör, PCB, kvicksilver).

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas måste monteras ned och tas bort på ett säkert sätt innan rivningsarbetena får börja.

Minsta antal fraktioner vid sortering av rivningsavfall bör vara nio stycken:

1. Utsorterade produkter och material för återanvändning
2. Farligt avfall (olika slag separeras)
3. El-avfall (olika slag separeras)
4. Trä
5. Plast för återvinning
6. Brännbart
7. Skrot och metall
8. Fyllnadsmassor
9. Deponi (utsorterat) eller blandat avfall för eftersortering

Större mängder rivningsavfall bör inte lämnas på återvinningscentralen, då detta inte är ett hushållsavfall. Avfallet ska istället lämnas till annan godkänd mottagare.

Avfall får aldrig eldas. Detta är ett brott och leder till polisanmälan!

Materialen plockas loss var för sig och sorteras vid rivningen. Så mycket som möjligt ska återanvändas:

  • i första hand: se över möjligheten för återanvändning av produkter (sälj eller skänk bort om det är funktionsdugligt, ex. dörrar, fönster, radiatorer)
  • i andra hand: återvinning av materialet (ex. metaller, betong)
  • i tredje hand: återvinning av energi (ex. trä och plast kan köras till avfallsförbränningsanläggning)
  • i sista hand: deponering (ex. kakel, porslin, keramik och fönsterglas)

För att kontrollera att kraven uppfylls kan Byggnadsnämnden och/eller miljönämnden göra inspektion på plats och/eller begära in handlingar.

Återvinning av schaktmassor

Återvinning av schaktmassor är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

Ibland behövs en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken för återvinning av schaktmassor. Avgörande är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Massornas föroreningsinnehåll, risken för läckage av föroreningarna samt risk för grumling m.m. ska bedömas.

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta miljöinspektörerna respektive bygglovhandläggarna på Miljökontoret respektive Plan- och byggkontoret.