Borlänge kommuns logotyp

Schaktmassor

Återvinning av schaktmassor är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

När får schaktmassor återvinnas?

För att få återvinna massor ska man visa att massorna verkligen behövs, för t.ex. vägbygge, anläggning av bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Det ska alltså finnas ett tydligt syfte med anläggningen och åtgärden ska vara avgränsad i tid.

Massorna får inte innehålla material som t.ex. metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något. Mer massor än vad som behövs får inte användas och materialet ska vara tekniskt jämförbart med traditionella material. Massornas egenskaper ska vara lämpliga för konstruktionen som ska göras.

Vem har ansvaret?

Det är den som vill använda schaktmassorna som har ansvaret och som behöver visa hur massorna ska hanteras, vilka risker det kan innebära och hur syftet med anläggningen uppnås.

När behövs anmälan eller tillstånd för återvinning?

Användning av schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ibland behövs en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Avgörande är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Massornas föroreningsinnehåll, risken för läckage av föroreningarna samt risk för grumling m.m. ska bedömas.