Borlänge kommun

Solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver oftast inte bygglov om de är placerade så att de följer byggnadens form.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får placeras på marken om anläggningen byggs på ett sådant sätt att den inte upplevs som en byggnad. Åtgärden kan kräva samråd hos Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt i detaljplanerat område
 • de får inte integreras i byggnadens fasad eller tak inom detaljplanerat område.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Den gällande detaljplanen eller områdesbestämmelserna för området kan ange att bygglov krävs för solenergianläggningen.

Du kan behöva göra en anmälan om något av följande uppstår:

 • solenergianläggningen placeras på en byggnad som gör att bärande konstruktion berörs
 • brandskyddet påverkas väsentligt
 • Andra regler som kan påverka
  • även om solenergianläggningen inte kräver bygglov så kan det innebära en förvanskning att montera en solenergianläggning på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • solenergianläggningar på mark inom strandskyddat område kan kräva strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 15 §
  • solenergianläggningar ska följa detaljplan och områdesbestämmelser även om de inte kräver bygglov eller anmälan.
  Här kan du läsa mer om när det behövs bygglov och inte: Mer information om bygglov för Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

 


 • Ingen giltig användare vald.