Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning

Detaljplan för del av Wallintorget berörande Borlänge 43:1 och Blenda 6 inom centrum, delplan 1, i Borlänge kommun

Ett förslag till detaljplan för del av Wallintorget, berörande fastigheten Borlänge 43:1 och Blenda 6, har tagits fram av plan- och markkontoret i september 2020. Detaljplanen omfattar Wallintorgets sydvästra del som idag inrymmer en parkering, fastigheten Blenda 6 samt del av Målaregatan och Dalen.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att ny bostadsbebyggelse i högst fem våningar ska kunna uppföras inom planområdet. Detaljplanen anger en markanvändning för bostäder och kontor med handel i bottenvåningen. I detaljplanen säkerställs även allmän plats för gata och gångväg.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 6 november - 27 november 2020 på Palladium Svea­gatan 21, biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 27 november 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detalj­planen.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslag finns tillgängligt enligt ovanstående. Om berörd fastighet övergått till ny ägare ska denna underrättelse förmedlas till den nya ägaren av fastigheten.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  • Ingen giltig användare vald.