Borlänge kommuns logotyp

Inbjudan till samråd om detaljplan för Frej 3 inom centrum

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning av befintlig bebyggelse inom fastigheten Frej 3. Gällande detaljplan medger handelsändamål i två våningar. Inom fastigheten ligger bebyggelse i två-tre våningar som inrymmer bostäder samt kontor. Detaljplanen behöver därför ändras för att medge bostäder samt olika verksamheter utöver handel. Detaljplanen föreslås medge bostads- och centrumändamål.

 Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Kommunen bedömer att detaljplanen inte kommer innebära någon betydande miljöpåverkan.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 1 juni – 19 juli 2020 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 19 juli 2020. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast uppdaterad: 28 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här