Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning 2

Detaljplan för Järnet 2 samt del av Hyttning 51:98 m.fl. inom Åselby

Ett förslag till detaljplan för Järnet 2 samt del av Hytting 51:98 m.fl. har tagits fram av Plan- och markkontoret i juni 2020. Planområdet ligger i stadsdelen Åselby.

Ägaren till Järnet 2 och Järnet 8 avser att köpa en del av Hytting 51:98 som idag är parkmark/allmän plats i gällande detaljplan. Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus. Detaljplanen säkerställer att kraven som ställs sammanstämmer med de angränsande detaljplanerna som reglerar befintlig bebyggelse.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Kommunen bedömer att detaljplanen inte kommer innebära någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Samråd av planförslaget skedde under 21 november 2019 – 9 januari 2020. Synpunkter inkomna vid samrådet redovisas i en samrådsredogörelse, daterad mars 2020. En första granskning pågick under tiden 30 mars – 24 april 2020. Synpunkterna som inkom finns redovisade i ett granskningsutlåtande daterat juni 2020. Planhandlingarna har efter den första granskningen justerats med anledning av inkomna synpunkter. Planområdet har minskats och den byggbara marken inom planområdet är något mindre. Bestämmelser angående garage och komplementbyggnaders placering har ändrats så att de, med grannarnas medgivande, kan placeras närmare tomtgränsen. På grund av dessa ändringar bedöms att ny granskning ska ske.

Detaljplanen finns tillgänglig för en andra granskning under tiden 17 juni – 19 juli 2020 på Palladium Svea­gatan 21, samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 19 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detalj­planen. Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast uppdaterad: 16 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här