Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Bostäder vid fd Alsbäcks skola, Ovandal 4:36 och 4:57 m fl inom Ovandal Borlänge kommun, Dalarnas län

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder har tagits fram av plan‐ och markkontoret i maj 2020. Planområdet är beläget i Ovandal, en by utefter och norr om Dalälven vid landsvägen till Torsång. Området innefattar fastigheterna Ovandal 4:36 och 4:57, vilka tidigare har använts för Alsbäcks skola och tillhörande lärarbostäder. Detalj-planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Ovandal 4:36, där Alsbäcks skola tidigare låg. Skolan byggdes 1946 och är numera riven. Inom fastigheten Ovandal 4:57, söder om den fd skolfastigheten, finns tre mindre skolbo-städer uppförda 1950 i en våning med källare. Detaljplanen syftar även till att möjlig-göra bostadsbebyggelse inom denna fastighet, med en högre och tätare bebyggelse, för att möjliggöra en framtida effektivare markanvändning. Detaljplanen syftar även till att reglera den nya bebyggelsens areal, utformning och placering för att anknyta till det lokala bebyggelsemönstret och byggnadstraditionen. Detalj-planen säkerställer även en befintlig transformatorstation. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan‐ och bygglagen 2010:900. Kommunen bedömer att detaljplanen inte kommer innebära någon betydande miljöpåverkan och länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 24 juni – 4 augusti 2020 på Palladium Sveagatan 21 samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan‐ och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 4 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243‐740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast uppdaterad: 24 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här