Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning

Detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52 inom Ornäs, i Borlänge kommun

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av Plan- och markkontoret i juni 2020. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostadsbebyggelse, kontor, detaljhandel utom handel med livsmedel, park och gång- och cykelväg samt säkerställa befintlig småbåtshamn med bryggor, ilägg-ningsplats, natur, gator samt gångvägar. Bebyggelsens gestaltning ska ta hänsyn till riksintressena kulturmiljö och friluftsliv. Planområdet ligger centralt i Ornäs, väster om Ösjön (Kvarnviken). I norr avgränsas planområdet av Ösjön och Tomnäsvägen, i väster av privatägda fastig-heter och Torsångs-vägen, i söder av parkmark och öppet vattenområde samt i öster av Ösjön.

Detaljplanen förutsätter att mark i enskild ägo överförs till allmän platsmark (lokalgata och väg) samt till vattenområden. Inlösen sker enligt PBL 6:13. Berörda fastigheter är Ornäs kvarn 1:2, Stora Ornäs 1:57 och Stora Ornäs 1:67. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunens bedömning är att detalj-planen inte medför någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 22 juni – 7 augusti 2020 på Palladium Sveagatan 21, samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 7 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR .

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast uppdaterad: 21 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här