Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Frej 3 inom centrum

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Frej 3 har tagits fram av Plan- och markkontoret i augusti 2020. Planområdet ligger i Borlänge centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning av befintlig bebyggelse inom fastigheten. Gällande detaljplan medger handelsändamål i två våningar. Inom fastigheten ligger bebyggelse i två-tre våningar som inrymmer bostäder samt kontor. Detaljplanen behöver därför ändras för att medge bostäder samt olika verksamheter utöver handel. Detaljplanen föreslås medge bostads- och centrumändamål.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Planuppdrag beslutades 2018-10-16 och detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 8 september – 22 september 2020 på Palladium Sveagatan 21 och biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 22 september 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN