Borlänge kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheterna Tången 6 och Tången 9 m.fl. inom Södra Backa i Borlänge kommun

Ett förslag till detaljplan för Tången 6 m. fl. inom Södra backa handelsområde i Borlänge kommun, Dalarnas län har upprättats i april 2020. Planområdet omfattar fastighetern Tången 6 och Tången 9 mfl.

Detaljplanens syfte är att öka utvecklingsmöjligheterna inom fastigheterna Tången 6 och Tången 9 genom att ge dessa fastigheter flexiblare användningsbestämmelser och en ökad byggnadshöjd. Den gällande bestämmelsen JM (småindustri) ersätts av följande bestämmelser: Z(Verksamheter), H(Handel) och K(Kontor), byggnadshöjden ökas från 8 till 10 meter. Ändringen sker för att bättre stämma överens med verksamheterna som i nuläget bedrivs inom fastigheterna samt öka flexibiliteten gällande framtida etableringar.

Ytterligare syfte med detaljplanen är justera användningsgränsen för att den bättre ska stämma överens med rådande förhållanden. I nuläget ligger en del av parkeringsytan för fastigheten Tången 6 på allmän platsmark inom fastigheten Borlänge 43:23. Denna yta avses i den föreslagna detaljplanen att inkluderas i kvartersmarken och genom en fastighetsreglering tillföras Tången 6, vilket var den ursprungliga inriktningen i gällande detaljplan. I övrigt fastställs rådande förhållanden.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan‐ och bygglagen 2010:900. Kommunen bedöer att detaljplanen inte kommer innebäa nåon betydande miljöåerkan och lässtyrelsen delar kommunens bedöning. Planföslaget öerensstämer med gälande öersiktsplan. Kommunens bedöning ä att detaljplanen inte medfö nåon betydande miljöåerkan och Lässtyrelsen delar kommunens bedöning

Detaljplanen finns tillgäglig fö granskning under tiden 17 juni 2020 – 29 juli 2020 på Palladium Sveagatan 21 samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan‐ och markkontoret,

Borläge kommun, 781 81 Borläge eller planmark@borlange.se, senast den 29 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243‐740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  • Ingen giltig användare vald.