Borlänge kommuns logotyp

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Sims 2 m.fl. inom centrum, i Borlänge kommun

 Ett förslag till detaljplan har tagits fram av Plan- och markkontoret i juni 2020. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av bostads- och/eller kontorsbyggnad/er inom fastigheterna Sims 2, Sims 5 och Sims 10. Inom Sims 10 möjliggörs även åkeriverksamhet. Syftet är även att säkerställa kulturmiljövärden inom fastigheterna Sims 5 och Sims 10. Byggnationen inom Sims 2 ska anpassas till angränsande bebyggelse, ledningar, behov av friyta, risk- och bullerförhållanden, förorenad mark, trafiksituationen samt ges en stadsmässig gestaltning. Befintlig ek inom fastigheten Sims 2 ska bevaras. Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering så att Sims 5 kan utvidgas och även omfatta fastigheterna Sims 13 och Sims 14.

Planområdet är beläget i västra delen av centrum och avgränsas i sydväst av Häradsvägen, i nordväst av Tunagatan och i nordost samt sydost av befintlig bostadsbebyggelse.

Detaljplanen förutsätter att mark i enskild ägo överförs till allmän platsmark (lokalgata) med kommunalt huvudmannaskap. Inlösen sker enligt PBL 6:13. Berörda fastigheter är Sims 2 (ca 18 m2) och Sims 10 (ca 14 m2).

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 29 juni – 4 augusti 2020 på Palladium Sveagatan 21 samt på biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 4 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast uppdaterad: 28 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här