Borlänge kommuns logotyp

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, skriver du till Plan- och markkontoret Borlänge kommun, Sveagatan 21, 784 33 Borlänge och ansöker om planbesked.

Ett planbesked ger dig ett tydligt svar på om kommunen kommer att pröva ärendet i ett planläggningsarbete eller inte. Planbeskedet är den första delen i processen när en detaljplan ska antas, ändras eller upphävas. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt. Oavsett svar kommer du få en tydlig motivering till beslutet.

När du vill ha ett planbesked rekommenderar vi dig att ta kontakt med kommunen. Då kan vi se om det du vill göra är möjligt och vi kan även hjälpa dig att fylla i en blankett för begäran om planbesked.

Ansökan om planbeskedWord

I ansökan ska det framgå adressuppgifter för den som ansöker, person- eller organisationsnummer, vilka fastigheter som berörs, syfte med den önskade förändringen (det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden). Om åtgärden avser en byggnad ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens(-ernas) karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, t ex om husen ska var friliggande eller sammanbyggda. Bifoga en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked  inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid, både kortare och längre.

I planbeskedet står det om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte.  Vid ett positivt planbesked finns också en beräknad tidpunkt för antagande av detaljplanen. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.

Avgift för planbesked och planavtal tas ut enligt gällande taxaPDF

Om du ansöker om att det ska göras en detaljplan är det du, eller någon annan som ni kommer överens med kommunen om, som betalar för detaljplanen. Kostnaden regleras genom ett s.k. planavtal som tecknas med Plan- och markkontoret.

När kommunen själv initierar en detaljplan ges det planuppdrag.

Kvalitetsdeklarationer

Inom en kalendervecka från det att en ansökan med begäran om planbesked har kommit in får du en bekräftelse på vem som är kontaktperson i ärendet.

Ärendet bereds av Plan- och markkontoret inför beslutet om planbesked som tas i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) . Beslutet tas inom 4 månader.

Detaljplaneärendet förs normalt upp för samrådsbeslut i Byggnadsnämnden senast tre månader efter det att ett planavtal som reglerar kostnaderna för planarbetet är undertecknat.