Borlänge kommuns logotyp

Galaxen kan bli Borlänges kulturhus

Borlänge kommun köper Galaxen med ambitionen att bygga Borlänges framtida kulturhus.

Nästa steg är att påbörja en process för detaljerad planering fram till byggstart. Det innebär att kulturhusets innehåll och identitet ska definieras. I det fortsatta arbetet ska dialog och planering göras tillsammans med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. Tanken är att kulturhusets lokaler kan samutnyttjas av flera olika aktörer i samhället.

Nuvarande hyresgäster i Galaxen är bland andra Quality Hotel Galaxen och 2047 Science Center (f d Framtidsmuseet). De påverkas inte av ägarbytet, då befintliga hyresavtal fortsätter gälla.

Frågor och svar

Varför bygga ett kulturhus?

Det finns många fördelar med att bygga ett kulturhus av den storleken och inriktningen som planeras i Borlänge.

 • Ett kulturhus skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.
 • Ett kulturhus skapar fler anledningar till att besöka Borlänge, vilket kompletterar det besöksutbud Borlänge har idag inom besöksnäringen och handeln.
 • Borlänge är en musikstad och har musik och upplevelser som ett av de viktiga profilområden som kommunen ska främja. Musiken i Borlänge finns på alla nivåer, alltifrån amatörer, semiprofessionella och professionella.
 • De kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänge och hela Dalarnas fortsatta utveckling. Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv.
 • Ett kulturhus av den storlek och inriktningen som planeras saknas i Dalarna.
 • Ett kulturhus skapar ökade förutsättningar för både det lokala-, regionala- och nationella konferens- och kongressbehovet.
 • Ett kulturhus skapar goda förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen inom skolan.
 • Behovet är stort - de kommunala kulturverksamheterna har stora behov av förbättrade lokaler och att utveckla sina verksamheter.
 • Ett kulturhus med anpassningsbara lokaler kan ge många andra kulturverksamheter goda förutsättningar att utvecklas.

Vad är ambitionen för det framtida kulturhuset och vad ska det innefatta?

 • Kulturhuset är en mötesplats där samverkan skapas över generationsgränser och kulturer. Alla Borlängebor ska använda kulturhuset, det ska vara öppet för alla.
 • Kulturhuset ska generera kvalitativa kulturupplevelser för Dalarnas befolkning och besökare.
 • Gästspel till Dalarna från flera kulturgenrer.
 • Konsertsal med ca 800 sittplatser alternativt ca 25 00 stående publik.
 • Flexibla och anpassningsbara lokaler (Blackboxar) för ca 100-300 personer. (rum som kan skapas utifrån det behov som finns).

Vilka verksamheter planeras vara i kulturhuset?

Stadsbiblioteket, Musikskolan, Kulturcentrum Asken, Jussi Björling muséet, Borlänge turistbyrå (Visit Dalarna), 2047 science center (Framtidsmuseet), Quality Hotel Galaxen. I det fortsatta arbetet förs dialog med flera kulturintressenter i regionen.

Vilka är fördelarna med att dessa kulturverksamheter flyttar in i kulturhuset?

 • Det ger bättre förutsättningar att utveckla sina verksamheter.
 • I kulturhuset kan lokaler samutnyttjas med flera aktörer i samhället, kulturaktörer, näringslivet.
 • Det ger goda förutsättningar att utveckla kulturlivet tillsammans och skapa en av landets bästa mötesplatser i Borlänge.
 • Möjligheterna är stora att kunna skapa en mer levande del i centrala Borlänge.

Varför Galaxen som kulturhus?

Sedan projektet startade har val av plats för ett kulturhus utretts. Många är positiva till Galaxen och området. Det finns många möjligheter och fördelar att placera ett framtida kulturhus vid Galaxen. Bland annat:

 • Det är ett centralt läge, med närhet till kommunikation och handel.
 • I området finns Fryshuset Borlänge med flertal scener och samlingslokaler. Här finns även en utomhusscen med scenhus som är varmbonat och fungerar idag som en så kallad blackbox (flexibel och anpassningsbar lokal). Området har även goda förutsättningar för utomhusaktiveter.
 • Kommunen äger stora delar av marken i området, vilket skapar förutsättningar att utveckla och bygga ut, för att skapa en mer levande del i centrala Borlänge.

Vad händer med de verksamheter som finns i Galaxen idag?

Galaxen ägs idag av Folkets Hus i Borlänge ekonomisk förening. Nuvarande hyresgäster är bland andra Quality Hotel Galaxen och 2047 Science Center. De påverkas inte av ägarbytet då befintliga hyresavtal fortsätter att gälla.

Vilka externa kulturaktörer och intressenter är aktuella?

Borlänge Kommun har under en längre tid fört en dialog med Musik i Dalarna för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler i ett framtida kulturhus. I det fortsatta arbetet förs även dialog med flera kulturintressenter i regionen.

När beräknas ett politiskt beslut fattas om att skapa ett kulturhus?

Ärendet om beslut att köpa Galaxen med ambitionen att skapa ett framtida kulturhus fattades av kommunfullmäktige den 18 september 2018.

Hur ser processen och det fortsatta arbetet ut framöver?

En process för detaljprojektering och planering pågår fram till byggstart. I det fortsatta arbetet ska dialog och planering göras tillsammans med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. I kulturhuset kan lokaler samutnyttjas med flera olika aktörer i samhället. Fler intressenter och Borlängebornas tankar och idéer är viktiga i planeringen av kulturhuset.

När och hur kan man vara med och tycka till?

Borlängebornas tankar och idéer är viktiga i planeringen av Borlänges nya kulturhus, därför ska dialog och samarbete med Borlängeborna ske i planeringen av kulturhuset.

Hur mycket är köpesumman för Galaxen?

Köpesumman är ca 32 miljoner kronor.

Vad kommer kulturhuset att kosta?

Kommunen förvärvar Galaxen för en köpesumma på ca 32 miljoner kronor med syftet att skapa ett kulturhus.

Efter färdigställd detaljprojektering kommer kommunen att sälja projektet och fastigheten till en ny ägare som sedan kommer att investera och bygga kulturhuset. Kommunen planerar inte att själv investera de aktuella beloppen, utan investeringen kommer att göras av en ny ägare. Kommunen blir därmed hyresgäst tillsammans med både de nya och befintliga verksamheterna som planeras ingå i kulturhuset.

En årlig hyreskostnad för verksamheternas lokaler beräknas bli 5-7 miljoner kronor utöver de lokalkostnader som kommunen har idag.

Ett kulturhus i den här omfattningen beräknas få en total investeringskostnad på 260 till 330 miljoner kronor för att skapa det planerade kulturhuset. I investeringskostnaden ingår det nu gällande fastighetsförvärvet av Galaxen på ca 32 miljoner kronor. Investeringen förväntas tas av extern investerare.

Hur stort beräknas kulturhuset bli?

Galaxen kommer att byggas ut. Hur stor utbyggnaden kommer att bli ska tas fram i detaljprojekteringen och planeringen.

Hur många fler besök kan ett kulturhus ge?

Ett kulturhus i Borlänge uppskattas öka besöksantalet med ca 500 000 besök per år, förutom det besöksantal verksamheterna redan har idag. Verksamheterna har idag följande besöksantal:

 • Stadsbiblioteket: 270 000 besök per år
 • Musikskolan: 40 000 besök per år
 • Kulturcentrum Asken: 13 000 per år
 • Jussi Björling muséet: 1 600 besök per år
 • Musik i Dalarnas Dalasinfonietta: 23 000 besök till konserterna i Falun per år
 • 2047 Science center: 50 000 besök per år
 • Hotell & Konferensverksamheten tillsammans med restaurangerna i Galaxen: 100 000 besök per år.
 • Turistbyrån (Visit Dalarna): 40 000 besök per år.

Hur påverkar det kommunens ekonomi i stort?

Att samla flera verksamheter under samma tak ser vi kan ge en långsiktigt lägre kostnad än den vi har idag. Ett kulturhus av den här formen skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.