Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Mats Knuts

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende, lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet samt centralkök planeras att byggas i området Mats Knuts.

Fakta: Mats Knuts

Vad ska byggas?

I projektet Mats Knuts ska förskola, äldreboende, centralkök samt lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet byggas. Även 26 trygghetsboenden planeras att byggas av entreprenören Vectura Fastigheter AB i anslutning till nybyggnationerna i området.

Äldreboendet kommer att rymma 108 lägenheter och förskolan planeras för ca 180 barn. Det planerade storköket ska, utöver att förse verksamheten på Mats Knuts med måltider, även försörja andra verksamheter i kommunen.

En viktig del i projektet är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och samtidigt nyttja lokaler och funktioner tillsammans.

När beräknas projektet starta?

Byggnationen beräknas starta tidigast under 2020.

Status på projektet

Borlänge kommun har tecknat ett överlåtelseavtal med Vectura Fastigheter AB om att uppföra byggnader om totalt 12 500 kvm i området Mats Knuts. Borlänge kommun har tecknat hyresavtal för verksamhetsytorna om ca 11 000 kvm. Kommunal verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaderna är äldreboende, förskola, lokal för daglig verksamhet, hemtjänst och storkök. 

Detaljplanearbete pågår

Ett första förslag till detaljplan togs fram mellan 2016-2018 som antogs i byggnadsnämnden i april 2018. Länsstyrelsen överprövade antagandebeslutet med hänsyn till att bullersituationen bedömdes vara olämplig vid centralkökets leveransytor och förskolans utemiljö. Kommunen överklagade Länsstyrelsens överprövning men detta överklagande återkallades i maj 2019. Dessutom överklagades detaljplanen av sakägare. En ny detaljplaneprocess har därför påbörjats. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglovet antas och därefter kan byggprocessen starta. 

Ett första informationsmöte genomfördes 17/6 2019 och samråd är planerat efter sommaren.

Läs mer om planprocessen nedan. 

Visionsbilder på Mats Knuts

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder över byggnationen i Mats Knuts tagits fram. Planbestämmelserna i förslaget styr utformningen på ett sätt så att de smälter in i stads- och landskapsbilden. Val av fasad- och takmaterial är därför viktiga för att byggnadens utformning ska knyta an till den befintliga bebyggelsen i området. 

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

 

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Skräddarbacksvägen. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

 

Visionsbild – vinkel från Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad