Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gylle skola byggs om

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga om Gylle skola.

Hur länge kommer bygget att pågå?
Ombyggnationen och anpassningen planeras ske etappvis. Preliminär byggtid är 2020-2025.
Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2021/2022.

På den här sidan under rubriken "Just nu" finns den senaste informationen om vad som händer kring ombyggnationen av Gylle skola.

Just nu:

v.12-13
Skanska påbörjar etablering av byggbodar intill fotbollsplanen.

v.10
Flytt av verksamhet till evakueringsbodar, för etapp 1, genomförs.

v.7
Bygglovsansökan inlämnad.
Rivningslovsansökan inlämnad.
Frågor och svar:
Den 22 januari 2020 hölls ett första möte med de grannar som bor i direkt anslutning till skolans tomt. 
Via denna länk eller längst ner på sidan finns ett dokument med de frågor samt svar som summerades under mötet.

Januari-februari
Arbete med intern samverkan, projekteringsarbete för bygglovshandlingar, samt tidplanearbete pågår.

v. 51 
Gylle skolgata stängs av för trafik från den 20/12.

v.49-50
Arbetet med transformatorn fortgår. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.
Borlänge kommuns entreprenör Skanska bereder just nu marken för evakueringen och detta kommer att pågå under december.

v.46-47
Kommer Skanska att täcka av yta där evakueringen kommer att stå för att säkra marken från tjäle så att dom kan arbeta senare i vinter.
Det kommer att innebära instängsling av området där evakueringen kommer att stå.
Verksamheten kommer inte att påverkas och inga vägar kommer att stängas av.

v.47
Borlänge Energi kommer att ställa en portabel transformator på markytan bakom Lågstadiet Solgård och grusparkering vi ishallen.
Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.

Bakgrund till beslut

Alla beslut om ny- och ombyggnationer tas utifrån kommunens lokalförsörjningsplan för skola och förskola. Planen beskriver nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna, utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2017 togs ett politiskt beslut om att starta en utredning inför en kommande renovering/ombyggnation av Gylle skola.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad