Borlänge kommuns logotyp

Detaljplanering

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vilken mark som får användas för bostäder, gator och parker. Detaljplanen kan också bestämma hur stora hus som får byggas, hur de ska se ut och hur marken ska ordnas.

En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 gällande detaljplaner.

Det är plan- och markkontoret som upprättar kommunens detaljplaner, och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar dem.

En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i, eller nära en stad eller tätort. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, det vill säga när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön. En detaljplan kan också användas när befintlig bebyggelse ska bevaras.

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. När man söker bygglov inom ett område där det finns detaljplan måste bygglovet uppfylla de bestämmelser som finns på plankartan.

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att plan- och markkontoret får ett planuppdrag. Om du vill att kommunen ska ta fram en detaljplan skickar du in en ansökan om planbesked Öppnas i nytt fönster. till plan- och markkontoret.