Borlänge kommuns logotyp

Detaljplanering

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara vilken mark som får användas för bostäder, gator och parker. Detaljplanen kan också bestämma hur stora hus som får byggas, hur de ska se ut och hur marken ska ordnas.

Kommunen upprättar

En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 gällande detaljplaner. Det är plan- och byggkontoret som upprättar kommunens detaljplaner, och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar dem. Du hittar alla gällande detaljplaner här: Gällande detaljplaner

Vilka områden behöver detaljplan?

En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i, eller nära en stad eller tätort. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, det vill säga när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön. En detaljplan kan också användas när befintlig bebyggelse ska bevaras.

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. När någon söker bygglov inom ett område där det finns detaljplan måste bygglovet uppfylla de bestämmelser som finns på plankartan. Läs mer: Så läser du en detaljplan

Om det behövs en ny detaljplan

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att plan- och byggkontoret får ett planuppdrag. Det kan ges utifrån en ansökan om planbesked. Läs mer om hur ansökan om planbesked går till: Ansökan om planbesked.

Informationsfilm om planbesked

Vilka nya detaljplaner är på gång?

Du hittar mer information om kommunens pågående planer och byggprojekt på Borlänge växer.