Borlänge kommuns logotyp

Ansökan om planbesked

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att plan- och markkontoret får ett planuppdrag. Om du vill att kommunen ska ta fram en detaljplan ansöker du till plan- och markkontoret om planbesked genom att använda blanketten på denna sida.

Vad innebär ett planbesked?

Ett planbesked ger dig ett tydligt svar på om kommunen kommer att pröva ärendet i ett planläggningsarbete eller inte. Planbeskedet är den första delen i processen när en detaljplan ska antas, ändras eller upphävas. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt. Oavsett svar kommer du få en tydlig motivering till beslutet.

När du vill ha ett planbesked rekommenderar vi dig att ta kontakt med kommunen. Då kan vi se om det du vill göra är möjligt och vi kan även hjälpa dig att fylla i en blankett för begäran om planbesked.

Hur ansöker jag om planbesked?

I ansökan ska det framgå adressuppgifter för den som ansöker, person- eller organisationsnummer, vilka fastigheter som berörs, syfte med den önskade förändringen (det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden). Om åtgärden avser en byggnad ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens(-ernas) karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, t ex om husen ska var friliggande eller sammanbyggda. Bifoga en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid, både kortare och längre.

I planbeskedet står det om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. Vid ett positivt planbesked finns också en beräknad tidpunkt för antagande av detaljplanen. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.

Avgift för planbesked och planavtal tas ut enligt gällande plantaxa. En avgift tas ut för både positivt och negativt planbesked.

Om du ansöker om att det ska göras en detaljplan och du får ett positivt planbesked är det du, eller någon annan som ni kommer överens med kommunen om, som betalar för detaljplanen. Kostnaden regleras genom ett s.k. planavtal som tecknas med Plan- och markkontoret.

Kvalitetsdeklarationer

Inom en kalendervecka från det att en ansökan med begäran om planbesked har kommit in får du en bekräftelse på vem som är kontaktperson i ärendet.

Ärendet bereds av Plan- och markkontoret inför beslutet om planbesked som tas i Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet tas inom 4 månader.

Innan du ansöker om planbesked

Innan du skickar in din ansökan rekommenderas du ta kontakt med kommunen för rådgivning och stöd med din ansökan.

Vi rekommenderar också att du besöker sidan planeringsunderlag Där kan du läsa mer om kommunens strategier för till exempel parkering, arkitektur och miljöabete  som är bra att känna till innan du sätter igång med din ansökan

  • Ingen giltig användare vald.