Borlänge kommuns logotyp

Ansökan om planbesked

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att plan- och byggkontoret får ett planuppdrag. Om du vill vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ansöker du om planbesked här.

Vad innebär ett planbesked?

Ett planbesked ger dig svar på om kommunen avser att pröva din önskade åtgärd i ett planläggningsarbete eller inte. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Hur ansöker jag om planbesked?

Ansökan om planbesked görs med vår e-tjänst. Ta kontakt med Plan- och byggkontoret innan du lämnar din ansökan om planbesked. Då görs en första bedömning om det du vill göra är möjligt, och vi kan hjälpa dig med din ansökan.

E-tjänst för planbesked - ansökan Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver bank-id. Om du saknar bank-id går det bra att ansöka om planbesked på blankett. Blanketten för ansökan om planbesked (pdf) hittar du längst ner på denna sida.

Innehåll i ansökan

I ansökan anger du vem som ansöker, vilka fastigheter som berörs och syftet med den önskade detaljplanen. Om ansökan avser en byggnad ska dess karaktär och ungefärliga omfattning beskrivas. Bifoga också en karta som visar vilket område som berörs. På sidan planeringsunderlag kan du läsa mer om kommunens strategier för fysisk planering. 

När får jag svar?

När en ansökan med begäran om planbesked har kommit in får du en bekräftelse på vem som är kontaktperson i ärendet. Kommunen ska i regel besluta om planbesked inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Ärendet bereds av plan- och byggkontoret inför beslutet om planbesked som tas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer sedan?

I planbeskedet står det om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. Vid ett positivt planbesked finns också en beräknad tidpunkt för när planläggningen ska inledas. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.

Vad kostar det?

Avgift för planbesked tas ut enligt gällande plantaxa. Avgift tas ut för både positivt och negativt planbesked. Den som har nytta av detaljplanen ska sedan stå för kostnaden för att upprätta detaljplanen. Kommunen tar ut en avgift för upprättandet av detaljplan i form av planavtal. Avtalet tecknas med plan- och byggkontoret. Avgifter för planbesked och planavtal framgår nedan (pdf).