Borlänge kommuns logotyp

Detaljplaneprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan måste den genomgå några processteg. Processen bestäms av plan- och bygglagen och syftet är att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag så att marken kan användas till det den är mest lämplig för, och att förankra förslaget.

Planbesked och planuppdrag

Detaljplaneprocessen startas genom att plan- och markkontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan. Om du vill att kommunen ska göra en detaljplan ansöker du om planbesked.

Information om hur du ansöker om planbesked.

Program

Om det finns stora frågor eller många motstående intressen som behöver klaras ut kan dessa först behandlas i ett planprogram innan detaljplaneringen börjar. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan används som vägledning i det kommande detaljplanearbetet.

Plansamråd

När kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan är det dags för samråd. Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla berörda som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning. Detta gäller både privatpersoner, myndigheter och andra organisationer. Länsstyrelsen ska yttra sig över alla kommunens detaljplaner.

Synpunkter ska lämnas in skriftligt.

Granskning

Efter samrådet går kommunen igenom alla inkomna synpunkter. Utifrån dessa bearbetas förslaget för att sedan skickas ut på granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Under granskningen får de berörda ytterligare en chans att lämna sina skriftliga synpunkter på förslaget.

Antagande

Efter granskningen sammanställs de eventuella synpunkter som kommit in under granskningen. Om inga större ändringar görs kan detaljplanen antas, detta sker i samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Alla som har kvarstående synpunkter, det vill säga synpunkter på planförslaget som inte tillgodosetts under processens gång, får ett meddelande om vilken instans som ska anta planen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed påverka beslutet.

Överklagande

Den som personligen drabbas av en detaljplan, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet till Mark och miljödomstolen. Beslutet måste överklagas inom 3 veckor från det att beslutet att anta detaljplanen anslagits.

För övriga, som mera allmänt har synpunkter på ärendet, finns enbart möjligheten att agera före antagandet, t ex genom att på olika sätt väcka opinion och agera politiskt.

Här hittar du mer information om hur du överklagar ett beslut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laga kraft

Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås får planen laga kraft efter 3 veckor och kan genomföras. Detta förutsätter även att länsstyrelsen inte väljer att överpröva planen. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.