Borlänge kommuns logotyp

Detaljplaneprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan måste den genomgå några processteg. Processen bestäms av plan- och bygglagen och syftet är att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag så att marken kan användas till det den är mest lämplig för, och att förankra förslaget.

Planbesked och planuppdrag

Detaljplaneprocessen startas genom att plan- och byggkontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan. Det kan ges utifrån en ansökan om planbesked. Läs mer om hur ansökan om planbesked går till: Ansökan om planbesked. Länk till annan webbplats.

Program

Om det finns stora frågor eller många motstående intressen som behöver klaras ut kan dessa först behandlas i ett planprogram innan detaljplaneringen börjar. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan används som vägledning i det kommande detaljplanearbetet.

Plansamråd

När kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan är det dags för samråd. Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla berörda som har kunskaper om området och synpunkter om dess framtida utformning. Synpunkterna kan komma från privatpersoner, myndigheter eller andra organisationer. Synpunkter ska lämnas in skriftligt. Länsstyrelsen ska yttra sig över alla kommunens detaljplaner.

Granskning

Efter samrådet går kommunen igenom alla inkomna synpunkter. Utifrån dessa bearbetas förslaget för att sedan skickas ut på granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Under granskningen får de berörda ytterligare en chans att lämna sina synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas in skriftligt. 

Antagande

Efter granskningen sammanställs de eventuella synpunkter som kommit in under granskningen. Om inga större ändringar görs kan detaljplanen antas, detta sker i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

När detaljplanen antas av kommunfullmäktige, får de som har kvarstående synpunkter, det vill säga synpunkter på planförslaget som inte tillgodosetts under processens gång, ett meddelande om var granskningsutlåtandet finns. Av meddelandet framgår det också när detaljplanen beräknas antas. Syftet är att den som har kvarstående synpunkter ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed påverka beslutet.

Om detaljplanen däremot antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges inte den möjligheten. Då delges granskningsutlåtandet först när protokollet för antagnadebeslutet anslås.

Överklagande

Den som personligen drabbas av en detaljplan, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att beslutet att anta detaljplanen anslagits.

Information om hur du överklagar ett beslut (Boverkets webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som enbart har allmänna synpunkter på förslaget kan bara agera före antagandet, t ex genom att på olika sätt väcka opinion och agera politiskt.

Laga kraft

Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan då genomföras. Detta förutsätter även att länsstyrelsen inte väljer att överpröva planen. Nu är det dags att söka bygglov för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång. Läs mer om bygglov på kommunens sida Bygglov.