Borlänge kommuns logotyp

Så läser du en detaljplan

I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel bostäder, handel, kontor och parker. Det kan också finnas bestämmelser för hur byggnaderna exempelvis får placeras eller utformas.

Detaljplanens olika handlingar

Det är plankartan som är juridiskt bindande och avgörande vid prövning av bygglov. För att underlätta förståelsen av planförslaget görs också en planbeskrivning. Den är inte ett juridiskt bindande dokument utan avsikten är att beskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Ibland ingår även olika undersökningar t.ex. om trafik, buller, markens stabilitet eller kultur- och naturvärden.

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner.

Plankarta

Det är plankartan i detaljplanen som är juridiskt bindande och avgörande vid prövning av bygglov. Kartfältet i plankartan med olika färglagda ytor visar geografin och anger bestämmelser för användning och t.ex. hur marken får anordnas eller bebyggas. Här nedan är ett exempel på hur en plankarta kan se ut.

Exempel på plankartaFörstora bilden

Skallinjalen visar i vilken skala kartan är gjord och gör det möjligt att mäta på kartan.

Exempel på skallinjal

Norrpil intill kartfältet anger kartans väderstreck.

Exempel på norrpil

Planbestämmelser

Vid sidan av kartfältet finns det förklaringar till kartans alla linjer, färgfält, texter och symboler, här redovisas detaljplanens planbestämmelser.

Exempel på lista med Planbestämmelser

Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Användning illustreras på plankartan som ytor med olika färg, och användningen anges med VERSALER. Allmänna platser anges med ett helt ord, t.ex. GATA (ljusgrå färg), PARK (ljusgrön färg), och kvartersmark anges med en stor bokstav, t.ex. B för bostäder (gul färg), H för detaljhandel (brun färg). Ibland tillåts flera olika användningar i en yta, då anges alla beteckningar som tillåts och ytan får den färg som anger den huvudsakliga användningen.

Inom användningsområdena kan man reglera olika egenskaper. Egenskaper anges med små bokstäver, gemener, eller med symboler, t.ex. e för att ange hur stor andel av fastigheten som får bebyggas, f för att ange hur byggnad ska utformas, romerska siffror för att ange våningsantal, romb för att ange högsta byggnadshöjd, prickmark för att ange att marken inte får förses med byggnad.

Symboler för olika planbestämmelser

De tjocka linjerna i kartfältet på plankartan visar gränserna för olika bestämmelser. Linjerna har olika utseende beroende på vilken typ av bestämmelse de avgränsar. Planområdesgränsen anger vilket geografiskt område detaljplanen omfattar.

Teckenförklaring för olika gränser i plankartan

Många planbestämmelsers innebörd har förändrats genom åren. Boverket är den myndighet som ger ut råd och föreskrifter om hur detaljplaner ska utformas. Vissa äldre beteckningar rekommenderas inte längre i nya detaljplaner, och vissa beteckningar har tillkommit.

Grundkarta

Grundkartan, som ligger i botten, är ritad med tunna linjer och visar nuvarande förutsättningar i form av bebyggelse, fastighetsgränser, höjdkurvor, ledningar, markhöjder, vägar, och träd med mera.

Exempel på grundkarta

Teckenförklaring och data om grundkartan redovisas intill kartfältet.

Övriga kartor

Ibland finns en illustrationsritning intill kartfältet på plankartan. Illustrationsritningen visar ett möjligt utnyttjande av planens bestämmelser, men är inte juridiskt bindande.

Exempel på illustrationsritning

En översiktskarta visar i ett större kartutsnitt var planområdet ligger.

Exempel på översiktskarta

Rithuvud

I rithuvudet längst ner till höger på plankartan finns namnet på detaljplanen vilket ofta motsvarar de fastigheter som ingår i planområdet. I rithuvudet står vilka andra handlingar som ingår i detaljplanen, och datum för beslut i de olika skeden som detaljplanen har passerat under framtagandet. Laga kraft betyder det datum när detaljplanen börjar gälla.

Exempel på rithuvud

Läs mer

Vad är en detaljplan - PBL kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Boverkets webbplats)

Kontakta oss

Det är kommunen som tolkar bestämmelserna i en detaljplan. Hör av dig till oss!

Servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se