Borlänge kommun

Nedgrävning av häst

Här finns samlad information för dig som själv vill begrava din häst, till exempel hemma på gården. Det är ofta möjligt men läs först igenom informationen noggrant.

Det är ofta möjligt att själv begrava sin häst, men för att undvika risker för miljö och hälsa måste du vara noga med val av plats och tänka på vissa saker i hanteringen.

Gör så här:

 • Läs noggrant igenom våra anvisningar och råd för val av plats och hantering nedan.
 • Utse sedan ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen.
 • Fyll i blanketten och skicka in den till miljökontoret. Du kommer få snabb hantering och ett beslut skickat till dig.
 • När du fått ett godkänt beslut kan du begrava din häst.
 • Kontakta gärna miljökontoret om du har några frågor och funderingar.

Observera att du alltid måste kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Blankett för utskrift:

Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst Pdf, 125.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Val av nedgrävningsplats

 • Välj en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) för nedgrävning. Platsen bör vara på en höjdpunkt i terrängen, det vill säga inte i en svacka eller grop.
 • Det är inte tillåtet att gräva ned det döda djuret inom ett vattenskyddsområde. Avståndet till vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska vara minst 50 meter. Vid grövre jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt vattnet/brunnen kan avståndet behöva vara betydligt större. Tänk även på att dolda täckdiken kan finnas, samt att vägar och stenmurar kan verka dränerande och snabbt föra med sig vatten långa sträckor.
 • Platsen bör ligga långt bort från bebyggelse eller plats där allmänheten har tillträde. Kontrollera att det inte finns några forn-/kulturminnen där ni tänkt gräva.
 • Kom ihåg att markägarens tillåtelse krävs om du inte själv äger marken där du vill begrava hästen.

Hantering

 • Gräv en cirka 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn för att se om något grundvatten tränger upp. Om inget vatten runnit till fungerar platsen för nedgrävning.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du lägger stenar på den återfyllda gropen är 1 meter jord över djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
 • Det är viktigt att det döda djuret grävs ned innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.

Om problem skulle uppstå, exempelvis förorening av grundvatten, dålig lukt eller annan olägenhet, kan miljökontoret behöva utreda om nedgrävning eller hantering skett på ett olämpligt sätt. Om en sådan utredning visar på brister har kommunen rätt ställa krav på åtgärder och ta ut en tillsynsavgift.

 • Ingen giltig användare vald.