Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Energibesparande åtgärder

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd vilket har resulterat i höga energipriser. Åtgärder behövs för att sänka vår energikostnad och även spara på vår miljö.

Dagens elpriser styrs av en rad olika faktorer. Norden är, via flertalet kablar, en del av Europas gemensamma energimarknad. Genom detta påverkas Sverige av energikriget mellan Europa och Ryssland vilket är en stor anledning till dagens priser. Aktuella väderförhållanden kring den förnyelsebara elproduktionen, så som vatten- och vindkraft, påverkar också prisbilden.

Energibesparande åtgärder i kommunägda fastigheter

  • Utredning av skick på gamla ventilationsaggregat
  • Gamla ventilationsaggregat i sämre skick har bytts ut
  • Gammal belysning har bytts ut till mer moderna LED-armaturer
  • Solenergi har installerats på en del fastigheter med gott resultat
  • Tilläggsisolering av vindar där det finns behov kommer göras
  • Översikt av drifttider, inomhustemperaturer och energiåtgång kommer göras löpande
  • Intern kommunikation gällande energisparande åtgärder

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Källa: Borlänge Energi