Borlänge kommuns logotyp

Värmepumpar

Om du planerar att installera en värmepump är du skyldig att anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, enligt miljöbalken och 17§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du som fastighetsägare ska själv registrera dig hos Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få ut kartor på ledningsdragningarna som berör din fastighet. Hämta ledningskarta innan du ska anmäla din värmepump så att placering av borrhål/jordvärmeslinga blir korrekt.

Avgift för handläggning av en värmepumpsanmälan motsvarar 2 timmar enligt beslutad kommunal taxa. Ligger din fastighet inom särskilt skyddat område kan tillståndsplikt gälla för din värmepump och då är avgiften för handläggning 3 timmar.

Bifoga en skalenlig karta i din anmälan. Se till att du tydligt har markerat följande på kartan:

 • borrhål/jordvärmeslinga
 • närliggande vattentäkter
 • privata ledningar

Lämna in handlingarna till miljökontoret i god tid, normalt upp till 6 veckor innan arbetet påbörjas. Observera att anmälningsplikten inte gäller luftvärmepumpar.

På sidan Lantmäteriets sida Min fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kontrollera om det finns servitut eller andra rättigheter som berör din fastighet.

Certifierade borrare

Certifierade brunnsborrare ska användas vid brunnsborrning. Mer information finns på Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU:s) hemsida:

Om certifierade brunnsborrare på SGU.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering

Rekommendationer från Normbrunn -16 angående energiborrhål:

 • Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. För vinklade hål beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten.
 • Undvik att placera ingångshålet närmare än 4 meter från närmaste fasad, eftersom byggnader kan skadas (enligt Normbrunn-16).
 • Vill du borra närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns eller om miljökontoret ser att det behövs, kommer miljökontoret kontakta dessa grannar och ta hänsyn till deras yttranden.
 • Energiborrhål (berg) till dricksvatten (Berg) - 30 m
 • Energiborrhål (berg) till grävd dricksvattentäkt (Jord) - 20 m
 • Energiborrhål (berg) till enskilt avlopp (utsläppspunkt) - 30 m
 • Energiborrhål (berg) till fjärrvärmeledning: 5 meter (men kontakta alltid Borlänge Energi för en exakt placering av ledning.)
 • Energiborrhål (berg) till kommunal vatten- och avloppsledning ca 3 meter (men kontakta alltid Borlänge Energi för en precis placering av ledning.)

Vattenskyddsområde

Inom områdena för Tjärna vattentäkt och Lennhedens vattenskyddsområde gäller generellt tillståndsplikt för att inrätta en värmepump. Inom Frostbrunnsdalens vattentäkts skyddsområde är det förbjudet att installera värmepump.

Överskottsvatten och borrkax

Det är inte tillåtet att släppa ut borrkax i dagvattenbrunnar i Borlänge kommun. Vid utsläpp av orenat vatten till dagvattennätet kan borrkaxet sätta igen ledningar vilket leder till att risken för översvämningar ökar. En bra avslamning av vattnet innan avledning är därför mycket viktigt. Kontakta Borlänge Energi om du har frågor gällande utsläpp av överskottsvatten och borrkax.

Utsläpp av borrvatten direkt till recipient kan leda till grumling av vattnet i recipienten samt att borrkaxet kan lägga sig som en matta på botten. Därmed finns risk för att organismer och växter påverkas/dör.

Övrigt att tänka på

Om värmepumpen du planerar att installera har en uteffekt högre än 10 MW eller om värmepumpen innehåller mer än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedium gäller andra regler, kontakta då Miljökontoret.