Borlänge kommuns logotyp

Vedeldning

Vedeldning för uppvärmning av hus är ett av de bästa sätten ur ekologisk synpunkt, men en förutsättning är att den utförs på ett riktigt sätt.

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannarna störs av röken. Detta beror bl.a. på att man eldar på fel sätt och att husen ligger tätt. I vissa fall beror det på att man eldar med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke, vilket är förbjudet.

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:

 • nästan osynlig vid varmt väder.
 • vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.

Om röken är svart, gråsvart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle, öka då lufttillförseln.

Undvik eldning när väderleken är sådan att röken slår ner på grannens tomt.

Hälso- och miljöproblem

Rökgaserna innehåller flera hälso- och miljöskadliga ämnen, bl a flyktiga organiska ämnen (VOC), kväveoxider (NOX) och formaldehyd. Ett kännetecken på dessa ämnen är att de är illaluktande och irriterande samt att röken ofta är missfärgad. Därför ska man alltid elda effektivt så att minsta möjliga föroreningar kommer ut.

Vissa människor, t ex astmatiker kan vara känsligare för rökgaser än andra. Visa särskild hänsyn om du har en sådan person i din omgivning.

Vedhantering

Tag hänsyn till dina grannar vid bearbetning och lagring av ved. Vedupplag eller liknande får ej anordnas inom allmän platsmark (park, gatumark etc.).

Borlänge kommuns riktlinjer för småskalig eldning av fasta bränslen

Nyinstallation och utbyte av eldstäder

 • Vedpannor skall vara miljögodkända och anslutas till en fackmannamässigt dimensionerad ackumulatortank.
 • Endast miljögodkända lokaleldstäder (braskaminer och andra icke vattenkylda eldstäder) skall installeras inom samlad bebyggelse. Äldre kakelugnar kan i utsläppshänseende jämställas med miljögodkända eldstäder.

Eldning i lokaleldstäder (braskaminer och andra icke vattenkylda eldstäder)

 • För eldstäder som används som sekundär värmekälla eller för trivseleldning i täta småhusområden skall särskild aktsamhet iakttas och eldningstekniken anpassas till den enskilda eldstadens egenskaper och bränslekrav.
 • Använd i första hand briketter eller pellets vid eldning i särskilt känsliga områden.

Eldning i ej miljögodkända vedpannor (typ kombipannor) inom samlad bebyggelse

Varje fastighetsägare med vedpanna skall vidta sådana åtgärder att utsläppen från den egna anläggningen ej orsakar olägenheter i omgivningen.
Exempel på åtgärder är:

 • ombyggnad eller utbyte av panna
 • komplettering med ackumulatortankar och keramisk insats
 • bättre eldningsteknik och användning av torrt bränsle
 • övergång till ny teknik eller annat energislag; t.ex. pellets, briketter, värmepump, fjärrvärme, solvärme, olja, elström.

Vid alla ombyggnadsåtgärder är det viktigt att samråda med skorstensfejarmästaren och få godkännande därifrån

 • Om vedpannan inte är ansluten till ackumulatortank bör eldning med ved endast ske i krissituationer såsom vid fel på el- eller oljedrift.
 • Inom samlad bebyggelse, bör sedan år 2005, endast finnas miljögodkända vedpannor, alternativt vedpannor som är ombyggda med keramikinsats och ackumulatortank.