Borlänge kommuns logotyp

Brandrisk och eldningsförbud

Här kan du se om det är eldningsförbud och hur stor brandrisken i kommunen är just nu. Tänk på att du som gör upp eld alltid har ett eget ansvar för det som inträffar, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Prognosen ovan uppdateras dagligen av Räddningstjänsten Dala Mitt, cirka klockan 08.30.

Eldningsförbud

Räddningstjänsten meddelar om det blir eldningsförbud i vårt område. Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud. Se nedan vad som gäller vid de olika förbuden. Lokala undantag kan förekomma.

Du har alltid ett ansvar vid eldning

Vid all eldning gäller det att vara försiktig och följa eventuella förbud och uppmaningar som kommunen eller räddningstjänsten utfärdat.

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Håll koll med appen Brandrisk Ute

Appen Brandrisk Ute vägleder dig med hänsyn till brandrisken och gör det
enklare för dig att fatta kloka beslut. Nu också med status för eldningsförbud där du befinner dig.

Eldningsförbud, normalförbud

Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) infaller omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges nedan.

Vid normalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

 1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk
 6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
 7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud se tabell längre ner på sidan.

Skärpt eldningsförbud, totalförbud

Om det råder extremt stor brandrisk (5E) infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges nedan.

Vid totalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

 1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk
 2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
 3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud se tabell längre ner på sidan.

Ansökan om dispens

Enskilda undantag från eldningsförbudet kan efter ansökan medges av räddningstjänsten i särskilda fall.

Om du vill ansöka om undantag använd ansökningsformuläret för detta hos Räddningstjänsten Dala Mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till räddningstjänsten. Sådana undantag som kan medges i särskilda fall bör beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och om verksamheten har ett allmänintresse eller betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan tidpunkt.

Motivering till beslut

Beslut om eldningsförbud grundas på rådande brandrisk som tagits fram utifrån rådande klimat- och vegetationsdata. Beslutet syftar till att skydda väsentliga allmänna intressen och mer specifikt syftar det till att förebygga omfattande bränder i skog och mark.

Beslutet är fattat med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 2§ samt gällande delegationsordning.

Kommunikation av detta beslut har utelämnats med stöd av Förvaltningslag 25§ (punkt 3: väsentligt allmänt intresse).

Beslutet har förenats med omedelbar verkställighet med stöd av Förvaltningslag 35§ (andra stycket: väsentligt allmänt intresse).

Beslut om eldningsförbud går att överklaga

Detta beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen inom tre veckor från det datum då beslutet togs.

I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

Överklagandet ställs till Länsstyrelsen i Dalarnas län men skickas eller lämnas in till Räddningstjänsten Dala Mitt, Direktionen, Lugnetleden 3, 791 38 Falun.

Om nämnden/direktionen inte finner anledning att ändra beslutet på det sätt som du önskar ska nämnden sända överklagandet vidare till Länsstyrelsen.

Definitioner

Eldning

Aktiviteter som genererar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och intensivt kan blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas förbränning med fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials termiska tändpunkt.

Brandfarliga arbeten och heta arbeten

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande åtgärder såsom kompetens, materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera arbetssituationer med hög risk för brand. Brandskyddsföreningen Sverige samt Svenska Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer som upprättat sådana regelverk.

Samhällsviktig verksamhet

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet:

 • Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Tomt/tomtmark

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller
flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs
för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Vägledning och förtydliganden om undantag från eldningsförbud vid olika typer av eldning utomhus

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud?

Tillåtet vid totalförbud?

MatlagningFår jag använda elgrill?

Ja, det är inte eldning

Ja, det är inte eldning

Får jag grilla/laga mat på låga på en inglasad balkong?

Ja, det är inte utomhus

Ja, det är inte utomhus

Får jag grilla på hyresrätts- eller
bostadsrättsföreningens tomtmark?

Ja, såvida inte föreningen har särskilda regler

Nej

Får jag grilla vid mitt fritidshus som
ligger utanför sammanhållen
bebyggelse?

Ja, på tillhörande tomt med beaktande av krav på
försiktighet.

Nej

Får jag grilla i trädgården?

Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert

Nej

Får jag använda spritkök eller gasolkök?

Ja, om det kan ske på ett säkert sätt.

Nej

Får jag grilla på badbryggan eller på husbåten?

Ja, om det kan ske på ett säkert sätt.

Nej

Får jag använda engångsgrill?

Nej, inte ens på egen tomt. Engångsgrill medför
spridningsrisk.

Nej

Får jag grilla/laga mat på en
campinganläggning?

Nej, men däremot går det bra med gasol- eller
spritkök

Nej

Får jag grilla/laga mat på ett
evenemang?

Nej men däremot går det bra med gasol- eller
spritkök

Nej

Får jag grilla på kommunens
iordningsställda grillplatser?

Nej men däremot går det bra med gasol- eller
spritkök

Nej

Får jag laga mat över vedeld i skogen eller i vindskydd, kåta och liknande?

Nej men däremot går det bra med gasol- eller
spritkök

Nej

BelysningFår jag använda levande ljus inomhus?

Ja, det är inte utomhus

Ja, det är inte utomhus

Får jag använda levande ljus utomhus?

Ja, stearinljus, fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande utvecklar under 200W

Ja, värmeljus, gravljus och liknande utvecklar under 50W

Får jag tända en lägereld?

Nej

Nej

Får jag tända fyrverkerier?

Nej

Nej

Får jag skicka upp svävande lyktor, s.k. thailyktor

Nej

Nej

UppvärmningFår jag elda i vedspis/kamin eller bastu?


Ja, det är inte utomhus och särskilda regler om sotning omfattar dessa anläggningar

Ja, det är inte utomhus och särskilda regler om sotning
omfattar dessa anläggningar

Får jag elda i badtunna eller pannmur i trädgården?

Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert

Nej

ArbetenFår jag köra skogsmaskin eller röja vägkanter med maskin?

Ja, det är inte eldning men var observant på
gnistbildning och vidta nödvändiga
försiktighetsåtgärder.

Ja, det är inte eldning men var observant på
gnistbildning och vidta nödvändiga
försiktighetsåtgärder.

Får jag använda metallkap eller metallslip?

Ja, det är inte eldning men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar

Ja, det är inte eldning men var aktsam på omgivning och
var gnistor hamnar

Får jag utföra brandfarliga/heta arbeten
yrkesmässigt, tex svetsning?

Ja, men aktuella krav måste följas.

Ja, men aktuella krav måste följas.

Får jag utföra svetsning utomhus?

Nej, såvida det inte är i form av brandfarliga/heta
arbeten

Nej, såvida det inte är i form av brandfarliga/heta
arbeten

ÖvrigtFår jag tända en cigarett?

Ja, en vanlig tändare eller tändsticka utvecklar
ungefär 50W

Ja, en vanlig tändare eller tändsticka utvecklar ungefär
50W

Får jag elda trädgårdsavfall/
rivningsavfall/gräs?

Nej

Nej

Får jag tända och kola en kolmila?

Nej

Nej

Får jag använda pyrotekniska effekter på
ett evenemang utomhus?

Nej

Nej

Vad avses med eldning med liten och
kontrollerad effektutveckling?

Stationära eller direkt kontrollerade stearinljus,
fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande
med effekt under 200W

Stationära eller direkt kontrollerade värmeljus, gravljus
och liknande med effekt under 50W

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för att säkerheten vid eldning, även om du omfattas av generella eller enskilda undantag från eldningsförbud, eller om inte eldningsförbud råder.

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud

Har du fler frågor om brandrisker, eldning och undantag från eldningsförbud?