Borlänge kommuns logotyp

Hissar

Hissar finns för många olika användningsområden. De flesta hissarna finns i vanliga bostadshus och är avsedda för persontransport mellan våningsplanen. Andra hisstyper är varu- och småvaruhissar, soptransporthissar, trapphissar och plattformshissar.

Vem har ansvaret för hissarna?

Det är ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen som ansvarar för att hissen drivs, sköts och underhålls så att den fungerar och ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa.

Övergripande är att hiss ska fungera på avsett sätt och vara säker. Därför ska hissar besiktas regelbundet. Vanligtvis har fastighetsägaren tecknat avtal med både skötselfirma och kontrollorgan, som ser till att hissen underhålls och besiktning utförs inom föreskriven tid.

Hur vet jag att en hiss är besiktad?

Alla hissar ska ha ett kontrollmärke uppsatt i hisskorgen, med uppgift om giltighetstid för senast utförd besiktning. Om du ser att besiktningsskylt saknas, eller att giltighetstiden har passerats, bör du omgående kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för anläggningen.

Hur ofta ska en hiss besiktas?

Vanliga person- och varuhissar ska besiktas varje år, vissa andra typer vart annat år. Dessa besiktningar utförs av särskilda kontrollorgan.

Anordning som efter avslutad besiktning har brister med omedelbar risk för säkerhet och hälsa ska tas ur drift och får inte användas till dess bristerna åtgärdats och kontrollerats på nytt.

Vem ser till att besiktningskravet efterlevs?

Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet för hissar avsedda för allmänheten. Förutom sporadisk tillsyn kan kommunen även göra riktade stickprovskontroller.

Besiktningsorgan ska informera bygg- och miljönämnden när hiss efter avslutad besiktning har brister med omedelbar risk för säkerhet och hälsa.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för anordningar som är avsedda att användas yrkesmässigt av särskilt instruerad personal.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och byggförordning (2011:338) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.